Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις βασίζονται στη θεωρία της Διαλογικής Μάθησης που στηρίζεται σε 7 αρχές (Flecha, 1997; Aubert et al., 2008) και σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου με τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο, η κατάκτηση της γνώσης είναι το αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας όλων όσοι συμμετέχουν στη συνάθροιση. Γενικά, η Διαλογική Μάθηση βασίζεται "στην αντίληψη ότι όλοι έχουν την ικανότητα να αρθρώνουν λόγο, να επικοινωνούν και ότι κάθε ενήλικας έχει πολιτισμική νοημοσύνη" (Hussain, 2009, σελ. 15). Επίσης, καλλιεργεί ισότιμες σχέσεις και θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των εκπαιδευόμενων, ώστε να αυτενεργούν και να κάνουν ερωτήσεις και υποθέσεις που θα οδηγήσουν στη συλλογική δημιουργία της γνώσης.

ΟΙ 7 αρχές που διέπουν τις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις είναι οι ακόλουθες:

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1386