Δημιουργία Νοήματος

Μέσω της συμμετοχής, οι παρευρισκόμενοι εντοπίζουν ένα σημείο επαφής και μία ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή και προσωπική συμβολή στην παρούσα διαδικασία. Οι συμμετέχοντες που στο παρελθόν είχαν αποκλειστεί από τον επιστημονικό κόσμο εδεχομένως να αισθανθούν ότι γεννιούνται μέσα τους νέα ενδιαφέροντα, καθώς αποκτούν βαθύτερες γνώσεις πάνω σε νέα επιστημονικά θέματα.

"[…] μέσω της διαλογικής μάθησης, δημιουργούνται νέες γνώσεις, διότι αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ των μαθητών/εκπαιδευόμενων, που συναποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν και να μελετήσουν περαιτέρω". (Puigvert, Sordé & Soler, 2000, σελ. 4, Μεταφρασμένο)

"Η προσέγγιση της διαλογικής μάθησης αντιτίθεται στη δομή της παραδοσιακής διδασκαλίας, διότι η δημιουργία νοήματος κατανέμεται ισότιμα στους συμμετέχοντες και παράλληλα καταργεί την αντίληψη ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο μοναδικός φορέας γνώσης και εξουσίας στην τάξη." (Hussain, 2009,σελ. 8, Μεταφρασμένο)

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1401

last changed: 30/8/2018