Ο Συντονιστής

Ένα από τα άτομα που συμμετέχουν στη συνάθροιση θα αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή. Το άτομο αυτό θα επιλεγεί κατόπιν διαλογικής συζήτησης και θα είναι υπεύθυνο για την ισότιμη συμμετοχή όλων στη συνάθροιση. Δεν είναι απαραίτητο να C321 για να δίνει διευκρινίσεις και συμπληρωματικές εξηγήσεις, όπως γίνεται σε μία τάξη. Κάτι τέτοιο  θα δημιουργούσε είτε έναν μονόπλευρο διάλογο της μορφής "ερώτηση-απάντηση", είτε μία άνιση σχέση  μεταξύ "αδαών-ειδήμονος" (Freire, 1970, σελ. 63). Ωστόσο, είναι απαραίτητο ο συντονιστής της συζήτησης να γνωρίζει τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για την ορθή διεξαγωγή των Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων, ούτως ώστε να συμβάλλει στη συλλογική δημιουργία νοήματος. Οι συμμετέχοντες στη διάρκεια της συνάθροισης συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και εκφράζουν τυχόν απορίες.

  “Αν ο εκπαιδευτής είναι ο ειδήμονας και ο μαθητής ο αδαής, τότε ο πρώτος θα πρέπει να
μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στον δεύτερο." (ebd., σελ. 63)

Επομένως, ο βασικός ρόλος του συντονιστή είναι να τηρεί τη σειρά των ομιλητών και, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μιλήσουν δημοσίως. Ακόμη, ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την ίση και δίκαιη κατανομή του διαθέσιμου χρόνου.

Άλλες παράμετροι που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο συντονιστής είναι οι εξής:

  • Δεν θα πρέπει ποτέ να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του.
  • Δεν θα πρέπει να επεξηγεί το περιεχόμενο των απόψεων ή να κρίνει τις παρεμβάσεις των ομιλητων.
  • Θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους συμμετέχοντες.
  • Οφείλει να δημιουργήσει κλίμα ισότιμου διαλόγου και σεβασμού κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

 

Στο παρακάτω ισπανόφωνο βίντεο θα παρακολουθήσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα που περιλαμβάνει τα σχετικά κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψη για την ορθή διεξαγωγή των  Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων.

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1378