Εάν θα θέλατε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, τις απόψεις σας ή/και άλλες φωτογραφίες από τις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις, παρακαλούμε να γράψετε στον Γιάννη Παπαβασιλείου. Αυτός θα αναλάβει να ανεβάσει το περιεχόμενο και το υλικό σας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Παρακαλούμε γράψτε στο papavasileiou.y@kmop.gr

Ευχαριστούμε!

 

We are excited to be able to communicate the great result and excellent evaluation the NA did of our project (August 2019). It has been labeled as a "Good Practice Example" You can check it out on the following link https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-KA204-025655

 

                                                                                                                                      

 

Bei einer Schulung zur Methodik der SDGs am 17.08.2018 in Bonn wiesen die Teilnehmenden - Erwachsenenbildner/inne/n aus der Praxis - daraufhin, dass es besser wäre, wenn der Moderator/die Moderatorin auch Kenntnisse über Moderationstechniken hätte. Insbesondere bei Themen, die sehr kontrovers diskutiert werden können (z.B. Rassismus, Homosexualität) benötigt es ggf. einen Moderator/eine Moderatorin, der mit den richtigen Fragen und Interaktions-Kommunikationstechniken die Diskussion ggf. ("in die richtige Richtung") lenken kann.

 

During a training course on the methodology of the SDGs on 17.08.2018 in Bonn (Germany), the participants - adult educators from practice - pointed out that it would be better if the moderator also had knowledge of moderation techniques. Particularly with topics that can be discussed very controversially (e.g. racism, homosexuality) it may require a moderator who can steer the discussion ("in the right direction") with the right questions and interaction communication techniques.

 

 

 


© kmop 2017


© Ric Novo Mesto 2017
(Υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι)

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1416

last changed: 15/8/2019