zur Eingangsseite English Deutsch Français Slovensko Ελληνικά
   

nach oben

Povezave

1.Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (ReNPIO),

Nacionalni program za izobraževanje odraslih je pomemben dokument, ki naslonjen na Zakon o izobraževanju odraslih omogoča razvoj področja izobraževanja odraslih v Sloveniji , skozi to razvoj vseživljenjskega učenja in skozi slednje tudi uresničevanje lizbonskega cilja, ki zavezuje tudi Slovenijo: »postati najbolj konkurenčno, dinamično, na znanju osnovano gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo«
Resolucija med drugim opredeljuje prednostna področja in znotraj njih povsem konkretne – operativne cilje. Opredeljuje pa tudi dejavnosti za dosego teh ciljev. Med njimi je na prvo mesto postavljena usposobljenost strokovnih delavcev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149
 

2. Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za šolstvo in šport je najpomembnejši partner pri razvoju in zagotavljanju dostopnosti programov izobraževanja odraslim. Posebej pomembna so sredstva, ki jih namenjajo razvoju programov za ranljive skupine prebivalstva, med katere sodijo tudi odrasli, ki imajo težave s pismenostjo. Na spletnih straneh Ministrstva so pomembni podatki o razpisih za javna sredstva, dostopni so vsi zakonski in podzakonski dokumenti, ki urejajo področje izobraževanja odraslih in znotraj tega tudi področje osnovnega izobraževanja in neformalnega izobraževanja.

http://www.mss.gov.si/


3. Spletna stran Andragoškega centra o pismenosti

Tu so zbrani vsi podatki in pomembnejši dokumenti v zvezi z razvojem pismenosti v Sloveniji, kjer je sodeloval Andragoški center Slovenije. Zbrani so podatki o izvajalcih, ki izvajajo programe opismenjevanja, ki jih je razvil Andragoški center, predstavljene so aktualne novice in dogodki v zvezi s pismenostjo in predstavljeni tudi programi usposabljanja za učitelje v opismenjevanju. Stran še nastaja in kmalu bodo na voljo tudi različna gradiva, priročna knjižnica in slovar strokovnih izrazov.
S te strani se lahko povežete tudi z drugimi na področju.

http://pismenost.acs.si/


4. Zavod za šolstvo R Slovenija

Je največja strokovna ustanova na področju izobraževanja. Čeprav se z izobraževanjem odraslih skoraj ne ukvarja, je zaradi svoje dejavnosti in pomembnega vpliva pomembna pri uveljavljanju koncepta vseživljenjskega učenja. Številni strokovnjaki, ki se ob različnih projektih usposabljanja učiteljev, ukvarjajo s teorijami učenja in poučevanja, s kompetencami, ki jih potrebujejo učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževanju, so lahko pomembni sodelavci pri razvoju usposabljanja tudi na področju opismenjevanja in temeljnega izobraževanja odraslih. Na tej spletni strani so tudi pomembni podatki o različnih razpisih in različnih programih usposabljanja učiteljev.

http://www.zrss.si/
 

5. EMMA

Predstavitev enega od evropskih projektov v katerem je sodelovala tudi Slovenija. V njem so se partnerke osredotočile predvsem na računsko pismenost odraslih, med drugim so se ukvarjali in predstavljali tudi različne oblike učenja :in didaktične pristope

http://www.statvoks.no/emma/


6. MIA

Evropski projekt MiA, pri katerem je sodeloval tudi Andragoški center Slovenije, se osredotoča predvsem na preučevanje učinkovitih modelov učenja matematike pri odraslih, pilotno preizkušanje teh modelov pri odraslih udeležencih in učiteljih v novih okoljih ter na pripravo predlogov za izboljšanje obstoječih načinov učenja matematike pri odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju.

http://www.statvoks.no/mia/